๓๐ โรงงานนำร่องในพื้นที่ EEC ร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ ลดภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน

เผยแพร่โดย ผู้ดูแลระบบ 3 พ.ค. 2562

ชลบุรี : เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายนที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงกต วงศ์อภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงงานนำร่องอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จำนวน ๓๐ โรงงาน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายใต้ “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” ร่วมกับนางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ผู้อํานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก โดยได้รับเกียรติจากนางสาวจุฬาภรณ์ พานิชย์วัฒนานนท์ ผู้อำนวยการกองบริหารเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC : Eastern Economic Corridor) ให้เป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำต้นแบบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศทั่วประเทศ ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

     วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนานโยบายแผนงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งส่งเสริมให้โรงงานในพื้นที่เขต EEC ดำเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก โดยใช้เครื่องมือที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. พัฒนาขึ้น นำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อมุ่งไปสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และยกระดับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ให้กลายเป็น “World-Class Economic Zone”

     ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ปี ๒๕๖๒ นี้ นับเป็นการดำเนินงานในช่วงที่ ๒ ซึ่งมีเป้าหมายอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา โดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นที่ปรึกษาโครงการ ซึ่ง อบก. และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกันพิจารณา
คัดเลือกโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนทั้งสิ้น ๓๐ แห่ง ให้ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อเป็นโรงงานนำร่องอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ มุ่งไปสู่การบริหารจัดการตามหลักการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศต่อไป


แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.tgo.or.th/2015/thai/events_detail.php?id=423