โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในตะวันออกพื้นที่ EEC ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

            การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศแบบเดิมตามระบบเศรษฐกิจเส้นตรง (Linear Economy) ที่มีการนำทรัพยากรมาใช้จำนวนมาก เพื่อการผลิตสินค้าและบริการ ส่งต่อให้ผู้บริโภคนำไปใช้งาน และทิ้งเป็นขยะหลังเลิกการใช้งานแล้ว โดยไม่นำกลับมาใช้ใหม่ ส่งผลให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะปัญหาขยะหรือของเสียที่มีเพิ่มมากขึ้น แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นเหมือนกรอบการทำงานทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นด้านการจัดการทรัพยากรอย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้มีส่วนถูกทิ้งอย่างสูญเปล่า กล่าวคือ ผลิตภัณฑ์และวัสดุจะถูกเก็บไว้ใช้ซ้ำ ผลิตซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ ตราบเท่าที่ทรัพยากรเหล่านั้นถูกใช้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดเริ่มตั้งแต่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมบริการ การประสานเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบต่างๆ จนคล้ายกับการทำงานของระบบนิเวศ เพื่อให้เกิดการรักษาต้นทุนธรรมชาติ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้เกิดของเสียน้อยที่สุดและส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม หลักการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนจึงสามารถช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมโดยรวม

            TGO ตระหนักถึงประโยชน์ของแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเป็นการนำแนวคิดด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนมาในใช้ในการดำเนินโครงการฯ ซึ่งดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 เพื่อสร้างต้นแบบของเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ EEC (CE-EEC Model) และได้มีการขยายผลการสำรวจชุดข้อมูลด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนของโรงงานในพื้นที่ EEC โดยชุดข้อมูลดังกล่าวฯ สามารถนำไปต่อยอดใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ ในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายในด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนให้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC โดยลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบและลดต้นทุนในภาคการผลิต ลดของเสีย ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสามารถขยายผลไปดำเนินงานในเขต/นิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของประเทศในการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2050 รวมถึงการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emission) ภายในปี 2065 เพื่อให้เกิดอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำและยั่งยืนภายในประเทศต่อไป
...
  • ...
  • ...
  • ...
  • ...
  • ...
  • ...