โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ

โครงการฯ จัดขึ้นเพื่อยกระดับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้กลายเป็น “World-Class Economic Zone” และรองรับการลงทุนอุตสาหกรรม Super Cluster และอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ตามกรอบแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เล็งเห็นว่าการบูรณาการข้อมูลด้านการลดก๊าซเรือนกระจกร่วมกันกับภาคส่วนต่างๆ จะเป็นประโยชน์และช่วยแก้ไข ปัญหาโลกร้อน รวมทั้งสนับสนุนการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ

การประเมินศักยภาพการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยและพื้นที่ EEC

การสำรวจเทคโนโลยีของโรงงานอุตสาหกรรม 152 แห่ง ในพื้นที่ EEC โดยเปรียบเทียบระหว่างปี 2560 กับ ปี 2563

หลอดไฟ LED
เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)
เครื่องทำความเย็น (Chiller)
หม้อน้ำ (Boiler)
มอเตอร์ (Motor)
เตาเผา เตาอบ
  • ...
  • ...
  • ...
  • ...
  • ...
  • ...