วัตถุประสงค์
ทำแบบประเมินคาร์บอนต่ำ
คำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเบื้องต้น
ประเมิน CFO โดยละเอียด

วัตถุประสงค์ของโครงการ


การประเมินความพร้อมการเป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ


การจัดทำแบบประเมินอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำเพื่อส่งเสริมให้โรงงานในพื้นที่ EEC มีการประเมินความพร้อมในการเป็น อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำโดยให้เลือกตอบทั้งหมด 5 หมวด คะแนนรวม 70 คะแนน และคำถามเรื่องการส่งเสริมการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นคำถามเชิงนโนบาย (ไม่มีคะแนน) เพิ่มเติม 1 หมวด รวมเป็น 6 หมวด ดังนี้

  • หมวดที่ 1 การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

  • หมวดที่ 2 การประเมินความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  • หมวดที่ 3 การจัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

  • หมวดที่ 4 ผลการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  • หมวดที่ 5 การมีส่วนร่วมและสื่อสารที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  • หมวดที่ 6 แบบสอบถามการส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรม เพื่อประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ทำแบบประเมินอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ คลิก