ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

เผยแพร่โดย ผู้ดูแลระบบ 23 ส.ค. 2565

งานสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ภายในงานมีการมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบ พร้อมทั้งมีการนำเสนอผลการดำเนินโครงการฯและแนวทางการดำเนินงานในอนาคตของ อบก. รวมถึงมีการเสวนาในหัวข้อ แนวโน้มและทิศทางการดำเนินธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนจากผู้แทนโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบ และผู้แทนจาก TGO เป็นต้น