...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

TGO จับมือ CMU ผลักดันอุตสาหกรรมต้นแบบคาร์บอนต่ำตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ในเขต EEC

เผยแพร่โดย ผู้ดูแลระบบ 21 ก.พ. 2565

              วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดยดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นผู้แทนร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน” กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU) โดย รศ.วงกต วงศ์อภัย หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม CMU และโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบ ปี 2565 จำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วย 1) บริษัทเจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด 2) บริษัท ดานิลี่ จำกัด 3) บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จำกัด 4) บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด 5) บริษัท สแตนบี เอเชีย จำกัด 6) บริษัท เอเชีย ซิลิโคนส์ โมโนเมอร์ จำกัด 7) บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) และ 8) บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก TGO, CMU และ โรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบ ร่วมเป็นสักขีพยานรวม 44 คน ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี จังหวัดชลบุรี และถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live Streaming องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก – องค์การมหาชน

          ความร่วมมือในครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในพื้นที่ EEC ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (CE-EEC Model) ซึ่งเป็นการพัฒนารูปแบบใหม่ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในพื้นที่ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบและต้นทุนในภาค
การผลิต ลดของเสีย รวมถึงลดการใช้ทรัพยากร ส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำและยั่งยืน เป็นการสนับสนุนให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ต่อไป

          นอกจากนี้ภายในงานยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับ “การวิเคราะห์แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกและแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน” โดย ผศ.ดร.ณัฐนี วรยศ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ CMU ผ่านทางระบบประชุมทางไกล รวมทั้งนำเสนอเกณฑ์การประเมินอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ โดย นางสาวรณิดา ปานทอง นักวิชาการ TGO

             สำหรับผู้ที่สนใจสามารถรับชมการสัมมนาย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/bfc5hFWoTH/