...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

ทส. โดย TGO จับมือ CMU และ โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC พัฒนาต้นแบบของอุตสาหกรรม เศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก

เผยแพร่โดย ผู้ดูแลระบบ 8 มี.ค. 2564

เมื่อวันที่ ๓ มีนาคมที่ผ่านมา องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายใต้ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU) และ โรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (
EEC) ได้แก่ บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซันโทรี เป๊ปซี่โค
เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด บริษัท แคททาเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) โดย ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและ
ลงนามร่วมกับ
CMU และผู้บริหารจากโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี

บันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาต้นแบบของอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ EEC (CE-EEC Model) ซึ่งเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมตามนโยบาย Bio-Circular-Green Economy ของรัฐบาล ที่จะช่วยเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในพื้นที่ โดยการลดของเสีย ลดการใช้ทรัพยากร ซึ่งจะช่วยลด
ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ และต้นทุนในภาคการผลิต รวมถึงช่วยลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรมพร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมการนำเศรษฐกิจหมุนเวียนไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในพื้นที่
EEC เพื่อส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำและยั่งยืนภายในประเทศ