...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

TGO จัดงานสัมมนาเปิดโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในพื้นที่ EEC ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

เผยแพร่โดย ผู้ดูแลระบบ 22 ธ.ค. 2563

เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคมที่ผ่านมา องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาเปิดโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อนำแนวคิดดังกล่าวมาใช้กับอุตสาหกรรมและสร้างต้นแบบของเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ EEC (CE-EEC Model) ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในพื้นที่ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบและลดต้นทุนในภาคการผลิต ลดของเสีย รวมถึงช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสามารถขยายผลไปดำเนินงานในเขต/นิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำและยั่งยืนภายในประเทศ โดยนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีหน่วยงานภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC เข้าร่วมทั้งสิ้น ๘๕ คน ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

การสัมมนานี้มีการบรรยายเกี่ยวกับ แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนทางเลือกใหม่ของธุรกิจเพื่อความยั่งยืน วิธีการประเมินการลดก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำของอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC เกณฑ์การประเมินอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ และ GHG Mitigation Information Platform: ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ EEC โดย ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก นางสาวสุมน สุเมธเชิงปรัชญา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเมืองและสังคมคาร์บอนต่ำ และนักวิชาการจาก TGO รวมทั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่