...
...
...
...
...
...
...
...

อบก. จัดสัมมนา “การประเมินอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ” ในพื้นที่ EEC มุ่งสู่อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

เผยแพร่โดย ผู้ดูแลระบบ 22 เม.ย. 2563

     ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ มีนาคมที่ผ่านมา ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล ฉะเชิงเทรา โรงแรม คามิโอ แกรนด์ ระยอง และโรงแรมฮอลิเดย์อินน์ แอนด์ สวีทส์ ศรีราชา แหลมฉบัง ชลบุรี องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. จัดสัมมนา การประเมินอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำภายใต้ โครงการขยายผลการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC: Eastern Economic Corridor)” จำนวน ๓ ครั้ง ในพื้นที่ ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยอง และชลบุรี โดยนางสาวสุมน สุเมธเชิงปรัชญา ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ อบก. กล่าวเปิดงาน โดยมีผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด และโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC เข้าร่วม

         “โครงการขยายผลการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC: Eastern Economic Corridor)” นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานโยบาย/แผนปฏิบัติการด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC รวมทั้งส่งเสริมให้โรงงานในพื้นที่เขต EEC ดำเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก โดยใช้เครื่องมือที่ อบก. พัฒนาขึ้น เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนปฏิบัติการ เกิดโรงงานอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำต้นแบบ และชุดข้อมูลการใช้เทคโนโลยีใน GHG Mitigation Information Platform สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เขต EEC นำมาพัฒนาต่อยอด มุ่งไปสู่อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำต่อไป

         การสัมมนาการประเมินอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ นี้ มีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำในพื้นที่ EEC” โดย นายอำนาจ เถาเล็ก ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรของประเทศไทย เกณฑ์ประเมินอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำและร่วมทำเกณฑ์ประเมินฯ รวมถึงภาพรวมของเว็บไซต์ส่วนของผู้ใช้งาน พร้อมรับฟังความคิดเห็นต่อการใช้งาน GHG Mitigation Information Platform โดย คณะทำงานจาก อบก.