...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

ขยายผลความร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC มุ่งสู่อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

เผยแพร่โดย ผู้ดูแลระบบ 22 เม.ย. 2563

          เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคมที่ผ่านมา ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดระยอง นางสาวสุมน สุเมธเชิงปรัชญา ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการขยายผลการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกร่วมกับ ผศ.วงกต วงศ์อภัย รองหัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้บริหารและผู้แทนจากโรงงานนำร่องอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ ในเขตจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ร่วมลงนามความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC: Eastern Economic Corridor) และพัฒนาโรงงานเป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูปธรรม

          โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อเป็นโรงงานนำร่องอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ จาก อบก. และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมตามศักยภาพของโรงงานฯ ซึ่งโรงงานสามารถเลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products: CFP) และโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) รวมทั้งได้รับการสนับสนุนค่าที่ปรึกษาสำหรับจัดทำรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และค่าทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ หรือค่าตรวจสอบเอกสารข้อเสนอโครงการ ตามค่าใช้จ่ายจริงมูลค่าสูงสุดไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

          ภายในงานยังมีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง Greenhouse gas Mitigation Information Platform การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรและผลิตภัณฑ์ การกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน การระบุแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกองค์กรและผลิตภัณฑ์ การคำนวณก๊าซเรือนกระจกและการจัดทำรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรและผลิตภัณฑ์ โดย คณะทำงานจาก อบก. และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่