...
...
...
...
...
...
...
...

แถลงผลสำเร็จโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับโรงงานอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำต้นแบบ 30 แห่ง โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (

เผยแพร่โดย ผู้ดูแลระบบ 11 พ.ย. 2562

แถลงผลสำเร็จโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับโรงงานอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำต้นแบบ 30 แห่ง โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานแถลงผลสำเร็จการดำเนินงาน โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง

--> สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาลที่มีเป้าหมายยกระดับพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้กลายเป็น “World-Class Economic Zone” รองรับการลงทุนอุตสาหกรรม Super Cluster และอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอีก 20 ปีข้างหน้า ประกอบกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในปัจจุบันให้ความสำคัญกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมาก อาทิเช่น การพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของธุรกิจและอุตสาหกรรมในตลาดอาเซียนและเวทีการค้าต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC : Eastern Economic Corridor) ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำ ตามกรอบแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

-------------------------------------
อบก. เห็นถึงความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนของประเด็นดังกล่าวข้างต้น จึงได้ริเริ่ม “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก” ขึ้น โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการผลักดันการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ตามนโยบายภาครัฐ และพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ให้เป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำเพื่อพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นที่ปรึกษาโครงการ มีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก และได้รับคัดเลือกเป็นโรงงานอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำต้นแบบ 30 แห่ง โดยมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ด้วย ได้แก่
1. บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท แคททาเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
3. บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จํากัด
4. บริษัท ชิน-เอทซุ ซิลิโคนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
5. บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด (โรงงานอาหารสำเร็จรูป แปดริ้ว)
6. บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด
7. บริษัท ทีพีเอ็น แพคเกจจิ้ง จำกัด
8. บริษัท เทสโก้ อควา จำกัด
9. บริษัท ไทย นิปปอน เซอิกิ จำกัด (โรงงาน1)
10. บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จํากัด
11. บริษัท ไทยโพลีอะซีทัล จำกัด
12. บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด
13. บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด
14. บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด
15. บริษัท ไทรอัมพ์ เอวิเอชั่น เซอร์วิสเซส เอเชีย จำกัด
16. บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
17. บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
18. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด (โรงงานมอร์ตาร์บ้านบึง)
19. บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จำกัด
20. บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด
21. บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด
22. บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด
23. บริษัท ระยอง เทอร์มินัล จำกัด
24. บริษัท อาร์ซี-ฟิล์ม จำกัด
25. บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด
26. บริษัท อีสเทิร์น ปาล์ม ออยล์ จำกัด
27. บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด
28. บริษัท เอ็น เอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด
29. บริษัท แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จำกัด
30. บริษัท ไอเอชไอ เทอร์โบ (ประเทศไทย) จำกัด

--------------------------------------
ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และประธานในพิธี ได้กล่าวว่า องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกันผลักดันโครงการที่ให้การสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมดำเนินงานด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เพื่อพัฒนาไปสู่มาตรฐานอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ ทั้งยังร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นแก่ประชาชนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเป็นแบบอย่างในการดำเนินงานอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำของประเทศ

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนให้โรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมสมัครใช้เว็บไซต์ GHG Mitigation Information Platform โดยถูกพัฒนาขึ้นภายใต้โครงการฯ เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ EEC ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนสามารถใช้เป็นช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจก และใช้ประโยชน์เป็นฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ต่อไป สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่สนใจกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจก สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ เว็บไซต์ https://lowcarboneec.tgo.or.th

23/8/2562
-----------------------
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

บริหารงานโดย : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ดำเนินการโดย : ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่