การประชุมหารือ “แนวทางการบูรณาการทำงานร่วมกัน ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก”

เผยแพร่โดย ผู้ดูแลระบบ 21 ต.ค. 2562

เมื่อ วันที่ 8 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก พร้อมด้วยนางสาวสุมน สุเมธเชิงปรัชญาผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมประชุมหารือ ร่วมกับนางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการสายงานนโยบายและแผน และ ดร. จำนง พวงพุก รองผู้อำนวยการสำนักประสานงานโครงการและงบบูรณาการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือถึงแนวทางการบูรณาการทำงานร่วมกันภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ต่อไป