ลดการใช้พลังงาน ลดก๊าซเรือนกระจกโรงงานและอาคารควบคุม ด้วยกลไก EPC

เผยแพร่โดย ผู้ดูแลระบบ 25 ก.พ. 2562

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ผู้แทนโรงงาน อาคารควบคุม และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น “แนวทางการจัดทำแผนที่นำทางสู่ความสำเร็จ (Roadmap) และขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการลดการใช้พลังงานสำหรับโรงงานและอาคารควบคุม” ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก (Partnership for Market Readiness: PMR) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ณ ห้องประชุม BB 202 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

          โครงการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก (PMR) เป็นโครงการที่ให้การสนับสนุนทางการเงิน และทางเทคนิคเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ประเทศผู้เข้าร่วมโครงการในการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาด และการดำเนินการใช้เครื่องมือทางการตลาด โดยกลไกเพื่อส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจก (Energy Performance Certificate Scheme) หรือ EPC เป็นหนึ่งในกลไกของการดำเนินโครงการ PMR ซึ่งกลไก EPC เป็นการตั้งเป้าระดับปริมาณการใช้พลังงาน (Energy Consumption Target) ของโรงงานและอาคารควบคุมที่เข้าร่วมโครงการ และออกใบรับรองปริมาณการใช้พลังงานที่ลดได้ (Energy Saving Certificate) เพื่อนำไปจำหน่ายให้แก่กองทุนที่รับซื้อ (อยู่ระหว่างการศึกษา) ต่อไป โดยกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมภายใต้กลไกนี้คือ โรงงานและอาคารควบคุม จำนวน ๑๑ รายสาขา แบ่งเป็น ๗ สาขาโรงงาน และ ๔ สาขาอาคาร

             ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว มีการแนะนำภาพรวมของโครงการ PMR โดย ดร.พฤฒิภา โรจน์กิตติคุณ ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จากนั้นได้มีการนำเสนอข้อมูลเรื่อง “แนวทางการกำหนดแผนที่นำทางสู่ความสำเร็จ (Roadmap) สำหรับโรงงานและอาคารควบคุม” และ “แนวทางการจัดทำขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการลดการใช้พลังงานสำหรับโรงงานและอาคารควบคุม” โดย ผศ.วงกต วงศ์อภัย ผู้จัดการโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางดังกล่าว


แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.tgo.or.th/2015/thai/events_detail.php?id=421