บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

  • ข้อมูลโรงงาน : บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด


      

ข้อมูลการทำโครงการ CFO

ผลิตภัณฑ์ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภทอุตสาหกรรม Function unit
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด นางสาวสุคนธา วุฑฒิปรีชา ปิโตรเลี่ยม ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด สุคนธา วุฑฒิปรีชา ปิโตรเลี่ยม -
สถานีรับ - จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด สุคนธา วุฑฒิปรีชา อื่นๆ -
สถานีรับ - จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด สุคนธา วุฑฒิปรีชา - -
สถานีรับ - จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด สุคนธา วุฑฒิปรีชา อื่นๆ -

ข้อมูลการทำโครงการ T-VER

โครงการ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภท T-VER เทคโนโลยี ขนาด หน่วยงานผู้พัฒนา ค่าใช้จ่าย
การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด สำนักงานระยอง บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด พลังงานทดแทน Solar PV Micro บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด 31.9
ติดตั้งอุปกรณ์ VSD เพื่อลดพลังงานสำหรับ Seawater Pump A,C และ HP Pump Unit G บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน VSD Micro บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด 38.7