บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด

  • ข้อมูลโรงงาน : บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด


      

ข้อมูลการทำโครงการ CFP

ผลิตภัณฑ์ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภทอุตสาหกรรม Function unit ปริมาณคาร์บอน หน่วย
ก๊าซชีวภาพ บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด คธายุทธ หอมจันทร์ ผลิต และจำหน่ายไฟฟ้า 1 Nm3 270 gCO<sub>2</sub>e
ไฟฟ้า บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด คธายุทธ หอมจันทร์ ผลิต และจำหน่ายไฟฟ้า 1 kWh 126 gCO<sub>2</sub>e