บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด

  • ข้อมูลโรงงาน : บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด


      

ข้อมูลการทำโครงการ CFO

ผลิตภัณฑ์ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภทอุตสาหกรรม Function unit
ผลิตและแปรรูปยางพารา บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด วลีพร พาพันธ์ ยางพารา -

ข้อมูลการทำโครงการ CFP

ผลิตภัณฑ์ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภทอุตสาหกรรม Function unit ปริมาณคาร์บอน หน่วย
STR 20 บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด กรรวี ชุ่มเกตุ - - 192
STR 10 บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด กรรวี ชุ่มเกตุ - - 192
STR CV บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด กรรวี ชุ่มเกตุ - - 257
STR 20 DP บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด กรรวี ชุ่มเกตุ - - 314
ยางแท่ง STR 20 บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด กรรวี ชุ่มเกตุ ยางพารา 1 กิโลกรัม 192 gCO<sub>2</sub>e
ยางแท่ง STR10 บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด กรรวี ชุ่มเกตุ ยางพารา 1 กิโลกรัม 192 gCO<sub>2</sub>e
ยางแท่ง STR20 CV บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด กรรวี ชุ่มเกตุ ยางพารา 1 กิโลกรัม 257 gCO<sub>2</sub>e
ยางแท่ง STR20 DP บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด กรรวี ชุ่มเกตุ ยางพารา 1 กิโลกรัม 314 gCO<sub>2</sub>e
ยางแท่ง STR20 บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด กรรวี ชุ่มเกตุ ยางพารา 1 กิโลกรัม 278 gCO<sub>2</sub>e
ยางแท่ง STR10 บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด กรรวี ชุ่มเกตุ ยางพารา 1 กิโลกรัม 278 gCO<sub>2</sub>e
ยางแท่ง STR20CV บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด กรรวี ชุ่มเกตุ ยางพารา 1 กิโลกรัม 284 gCO<sub>2</sub>e
ย่างแท่ง STR20DP บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด กรรวี ชุ่มเกตุ ยางพารา 1 กิโลกรัม 280 gCO<sub>2</sub>e