บริษัท ไทรอัมพ์ เอวิเอชั่น เซอร์วิสเซส เอเชีย จำกัด

  • ข้อมูลโรงงาน : บริษัท ไทรอัมพ์ เอวิเอชั่น เซอร์วิสเซส เอเชีย จำกัด


      

ข้อมูลการทำโครงการ CFO

ผลิตภัณฑ์ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภทอุตสาหกรรม Function unit
ผลิต ซ่อมแซม และแยกเครื่องส่วนประกอบเครื่องบิน บริษัท ไทรอัมพ์ เอวิเอชั่น เซอร์วิสเซส เอเชีย จำกัด กนกพร หลวงวังโพธิ์ - -