บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

  • ข้อมูลโรงงาน : บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จำกัด (มหาชน)


      

ข้อมูลการทำโครงการ CFP

ผลิตภัณฑ์ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภทอุตสาหกรรม Function unit ปริมาณคาร์บอน หน่วย
เมทิลเอสเทอร์ (Methyl Ester) 1 kg of ME บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) นางสาวทอขวัญ ภาณุตระกูล ปิโตรเลี่ยม - 2 kgCO<sub>2</sub>e
กลีเซอรีนบริสุทธิ์ Refined Glycerin 1 kg of RG บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) นางสาวทอขวัญ ภาณุตระกูล ปิโตรเลี่ยม - 3 kgCO<sub>2</sub>e
Annual Report 2017 (ภาษาอังกฤษ) บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) นางสาวทอขวัญ ภาณุตระกูล สิ่งพิมพ์ 1 เล่ม 3 kg
รายงานประจำปี 2560 (ภาษาไทย) บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) นางสาวทอขวัญ ภาณุตระกูล สิ่งพิมพ์ 1 เล่ม 2 kg
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยื่น ปี 2560 บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) นางสาวทอขวัญ ภาณุตระกูล สิ่งพิมพ์ 1 เล่ม 2 kg
เมทิลเอสเทอร์ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) นางสาวทอขวัญ ภาณุตระกูล ปิโตรเลี่ยม 1 กิโลกรัมของ เมทิลเอสเทอร์ 1 kg
กลีเซอรีนบริสุทธิ์ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) นางสาวทอขวัญ ภาณุตระกูล ปิโตรเลี่ยม 1 กิโลกรัมของกลีเซอรีนบริสุทธิ์ 2 kg
รายงานประจำปี 2562 (ฉบับภาษาไทย) 1 เล่ม บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) นางสาวปพิชญา ชลธี ปิโตรเลี่ยม 1 เล่ม 4 kgCO<sub>2</sub>e
รายงานประจำปี 2562 (ฉบับภาษาอังกฤษ) 1 เล่ม บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) นางสาวปพิชญา ชลธี ปิโตรเลี่ยม 1 เล่ม 5 kgCO<sub>2</sub>e
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2562 1 เล่ม บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) นางสาวปพิชญา ชลธี ปิโตรเลี่ยม 1 เล่ม 3 kgCO<sub>2</sub>e
เมทิลเอสเทอร์ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) นางสาวปพิชญา ชลธี ปิโตรเลี่ยม 1 กิโลกรัม 2 kgCO<sub>2</sub>e
กลีเซอรีนบริสุทธิ์ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) นางสาวปพิชญา ชลธี ปิโตรเลี่ยม 1 กิโลกรัม 3 kgCO<sub>2</sub>e
รายงานประจำปี 2564 (ภาษาไทย) บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) นางสาวปพิชญา ชลธี ปิโตรเลี่ยม 1 เล่ม 2 kgCO<sub>2</sub>e
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2564 (พิมพ์สองภาษา) บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) นางสาวปพิชญา ชลธี ปิโตรเลี่ยม 1 เล่ม 2 kgCO<sub>2</sub>e