Card image cap

อินโดรามา เวนเจอร์ส ออกบูธร่วมงานประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการ ศึกษาความเหมาะสม บ่อฝังกลบของเสียที่ไม่เป็นอนัตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

เผยแพร่โดย บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) 8 ส.ค. 2562

๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ – บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) พร้อมด้วยบริษัท ทีพีที  ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติเชิญร่วมจัดบูธนิทรรศการ ในงาน“ประชุมรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมบ่อฝังกลบของเสียที่ไม่เป็นอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง” บริษัทฯ ร่วมจัดบูธนิทรรศการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และความส าคัญของการรีไซเคิลขวด PET พร้อมทั้งจัดแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์จาก PET รีไซเคิลเพื่อให้เห็นถึง การนำทรัพยากรกลับมาใช้อย่างคุ้มค่าและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
โดยได้รับเกียรติเยี่ยมชมบูธนิทรรศการจาก นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (จากซ้ายคนที่ ๒) นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดะยอง (จากซ้ายคนที่ ๑) นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ นายอำ เภอเมืองระยอง (จากซ้ายคนที่๔) พร้อมด้วยนายสมชาย รุ่งเรือง ผู้แทนผู้ว่า ราชการจังหวัดระยอง นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และคณะผู้บริหารจังหวัดระยอง โดยมีหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยองเข้าร่วมงานกว่า 200 ท่าน ณ ห้องประชุมศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบ วงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง